Edwards Stadsontwerp

Herbruik en flexibiliteit

Al ruim ruim 10 jaar is onze passie het transformeren van voormalige bedrijfsterreinen en verouderde woonbuurten tot stedelijke woon/werkgebieden. Functiemenging, verdichting en de omgang met bestaande sociale, economische en culturele waarden zijn voor ons de krenten in de pap. Aan veel binnenstedelijke projecten ligt een ouder, gesneuveld plan ten grondslag. Die houden we graag tegen het licht. Dan blijkt vaak dat de oorspronkelijke uitgangspunten nog grotendeels overeind staan, maar de uitwerking slimmer moet. Dat nieuwe plan of die bescheiden planherziening stellen we graag voor U op. Daarbij bouwen we veel flexibiliteit in, zodat het plan robuust is en de uitvoering alert kan reageren op nieuwe omstandigheden. Want die zijn er altijd!

Gerelateerde projecten

Wat is een stad eigenlijk?

De stad is een complex systeem dat zich voortdurend aanpast aan nieuwe omstandigheden. De stad is noch een dood object, noch een levend organisme. De stad heeft geen afgebakend doel, geen duidelijke functie, geen vaste gebruikers, geen afgebakend eigendom en geen doelgericht bestuur. De stad is geen af te maken object of gebouw. Streef niet naar perfectie, niet naar een eindbeeld. Streef naar beweeglijkheid, absorptievermogen, verscheidenheid. Altijd alert op nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, dubbele betekenissen. Wees je bewust dat de stad een verzameling van individuen is, die zich verbinden tot families, gemeenschappen en daar de fysieke weerslag van bouwen: woning, winkel, werkgebouw, buurt, wijk en stad. Zonder ophouden, van onderop.

Gerelateerde projecten

Ontwerp het fundament, laat variatie ontstaan

Edwards Stadsontwerp houdt van stedelijke regels: simpele, onderliggende principes die als vanzelf steeds opnieuw stedelijke complexiteit en divers gebruik genereren. We geloven niet in het vooraf ontwerpen van variatie; we bieden liever een rotsvast fundament op basis waarvan diversiteit als vanzelf ontstaat. We geloven evenmin in verbieden achteraf: Maak gewenst gebruik logisch, maak ongewenst gebruik onlogisch. Daarmee is de gebruiker uiteindelijk het meest geholpen.

Gerelateerde projecten

Over vorm

Edwards Stadsontwerp kneedt aan de stedelijke vorm. Netwerk, programma en ruimte stollen uiteindelijk in fysieke vorm. Niet één keer, maar steeds opnieuw. Elk ontwerp moet begrijpelijk en genietbaar zijn als zelfstandig geheel, als onderdeel van de stad vandaag en als bouwsteen van de stad van morgen. Vorm gaat verder dan alleen functie of alleen schoonheid. Aan elke vorm ligt een vooraf beoogd doel ten grondslag, en heeft achteraf zowel nagestreefde als onvermoede gevolgen. Een goede vorm is zowel overrompelend eenvoudig in zijn basis, als rijk en gelaagd in zijn uitwerking.

Gerelateerde projecten

Het stedelijk netwerk is de basis

We zijn zeer geïnteresseerd in stedelijke netwerken. We geloven in robuuste en flexibele netwerken, als drager van een open stadsstructuur. Dat moet! Want stedelingen gebruiken de stad veel complexer, chaotischer en veranderlijker dan beleid en plannenmakers begrijpen. Met geavanceerde, digitale netwerkanalyses laten we zien hoe sociale, economische en fysieke stromen werkelijk de stad doorbloeden: Vaak een enorme eye-opener. En we komen met voorstellen om die doorbloeding op essentiële punten te verbeteren of af te knijpen.

Gerelateerde projecten

Authenticiteit met de blik naar voren

We vinden onszelf authentieke ontwerpers, op zoek naar de tijdloze essentie van een te realiseren project. Noch met contextloos modernisme, noch met neotraditionele geveltjes hebben we veel op. Ons authentiek bouwen is geworteld in het verleden, met de blik wijd open naar de toekomst. Want dat is wat traditie wèrkelijk is: Voortdurend vooruitgang boeken door gebruik te maken van bewezen oplossingen èn moderne vormen en werkwijzen uit te proberen. Herhalen, uitproberen, weggooien. Op zoek naar wat op een gegeven locatie klopt. Vandaag, morgen, overmorgen.

Gerelateerde projecten

Geld en plek

Edwards Stadsontwerp is dol op stedelijke programma’s. De bijzondere functies, de speciale plekken, de brandpunten waar mensen samenwerken, ideeën ontstaan, dynamiek en rust elkaar continu afwisselen. Buurtpleintjes, bedrijfsverzamelgebouwen, uitgaanscentra. Met onze specialistische software en een zakelijke, analytische houding helpen we opdrachtgevers daarbij doelgerichte uitgangspunten te kiezen. Functies worden zo op de juiste plek gesitueerd, en investeringsbeslissingen correct en objectief onderbouwd.

Gerelateerde projecten

Open source ontwerpen

Inspraak? Dat vinden we achteraf geneuzel. Want we bouwen plannen het liefst al vanaf de basis op in samenspraak met alle betrokkenen. Kennis en inzichten worden voortdurend over en weer gedeeld; verbeteringen ingepast. Dat kost in het begin meer tijd en energie, maar beperkt de risico's, versnelt de besluitvorming en verhoogt de kwaliteit van het product na oplevering. Steeds vaker komt daar ook een ander verdienmodel bij kijken. Waarin betaald wordt voor kennis, kwaliteit en duurzaamheid, in plaats van voor een specifiek product.

Gerelateerde projecten

Wie het kleine niet eert ...

We werken van onderop, van klein naar groot. We beginnen het liefst vanuit het individuele perspectief van de toekomstige gebruiker. Wat ziet, hoort, voelt hij/zij als het project is uitgevoerd? Vanuit die laagste, maar meest concrete schaal bouwen we elk plan laag voor laag op. Eindresultaat is vaak een plan waarin een eenvoudig element [een standaardplattegrond of -huis, een binnenpleintje] op ogenschijnlijk grillige wijze gerepeteerd en geschakeld is. Zo wordt met eenvoudige middelen een rijkdom aan ruimtelijke ervaringen gerealiseerd, en krijgt een hoofdstructuur een natuurlijke inbedding in zijn omgeving.

Gerelateerde projecten

Negeer de regels!

We baseren ons altijd op gedegen onderzoek. Maar ontwerpen is een kunst, niet iets wat ontstaat bij het nauwgezet volgen van een draaiboek. Een op het eerste gezicht onlogische oplossing in ieder geval uitproberen kan de sleutel tot succes zijn; intuïtie is en blijft belangrijk. Stop daarom zoveel mogelijk kennis in het ontwerp, maar durf altijd af te wijken. Bovendien: De stad is geen machine die alleen maar maximaal efficiënt moet worden afgesteld; de mens geen grondstof die maximaal geëxploiteerd moet worden. In die ongrijpbare marge van de stedelijke planning gebeuren de leukste dingen, de mooiste ontdekkingen en de spannendste ontmoetingen.